Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lars Laj Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Dobrej, ul. Migdałowa 11 72-003 Dobra, adres poczty elektronicznej administracja@larslaj.pl numer tel. 91 432 86 81 [dalej: Administrator]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu realizacji usługi Newslettera oraz nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy

Prawnie uzasadniony Interes

Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach lub produktach występujący po stronie Administratora.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w szczególności umów dot. obsługi informatycznej.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

– żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
– żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
– żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
– wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
– jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi newslettera/brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.